Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Fyzické osoby – podnikatele, Stanislav Suchan

identifikační číslo: 06779042

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 11.

Zprostředkovatel vzdělávacích kurzů je živnost založenou a fungující dle českého právního řádu, která jednotlivým zákazníkům, zejména studentům vysokých a středních škol, zprostředkovává individuální, pravidelné, případně jednorázové doučování předmětů vyučovaných na státních a soukromých vysokých školách ve spolupráci s předem vybranými lektory za níže určených podmínek.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1        Smluvní strany

1.1.1     Zprostředkovatelem se dle těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP – zprostředkování“) rozumí fyzická osoba Stanislav Suchan, IČ: 06779042, sídlem Pod Formankou 533/3, 149 000 Praha 4 – Újezd u Průhonic zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 11.

1.1.2    „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která objedná své doučování prostřednictvím zprostředkovatele za podmínek stanovených těmito VOP.

1.2. Rozhodné právo

1.2.1.    Předsmluvní jednání, uzavření smlouvy, vzájemná práva a povinnosti a závazky mezi zprostředkovatelem a zákazníkem z uzavřené smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami, pakliže tyto obchodní podmínky mlčí, řídí se právní vztahy mezi zprostředkovatelem a zákazníkem Občanským zákoníkem, zák. 89/2012 Sb. a ostatními právními předpisy České republiky. Rozhodné právo závazkového vztahu je právo České republiky.

1.3. Závaznost vzájemných právních jednání

1.3.1.    Smluvní strany berou na vědomí, že soukromé právo je postaveno na zásadě neformálnosti smluv, proto vzájemně učiněná právní jednání zákonem povolenou formou je zavazují, není‐li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak. Smlouvu o zprostředkování dle těchto VOP lze proto uzavřít písemně vyplněním on‐line formulářů zveřejněných na facebookové stránce „Doučování se Standou“, případně prostřednictvím e‐mailové komunikace.

  1. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

2.1.       Smlouvou o zprostředkování se zejména zavazuje zprostředkovatel zákazníkovi, že na základě požadavků zákazníka mu doporučí typ výuky (kurzu) a nejvhodnějšího lektora, který odpovídá zákazníkovým požadavkům zejména na dostupnost, časovou flexibilitu, míru odbornosti, ledaže má zákazník zájem o již zcela přesně určený typ kurzu, či lektora. Dále se zprostředkovatel zavazuje, že konkrétního lektora vyhledá a poskytne zákazníkovi kontakty na konkrétního lektora. Zprostředkovatel zprostředkovává kurzy z jednotlivých předmětů dle nabídky spolupracujících lektorů, samostatných podnikatelů, jejichž nabídka kurzů je uveřejněna prostřednictvím administrativního systému na facebookové stránce „Doučování se Standou“.

2.1.1. Povinnosti zákazníka při zakoupení videokurzů

2.1.1.1    On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být zákazníkem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti.

2.1.1.2   Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt

2.1.1.3    Poruší-li zákazník toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je zprostředkovateli oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. Dále přísluší poskytovali odškodné za škodu, která z důvodu nezákonného šíření On-line produktu vznikla. Výše odškodného bude projednáno individuálně na základě rozsahu škody. Zákazník nemá nárok na vracení peněz.

2.2. Členění jednotlivých typů zprostředkovávaných kurzů

Zprostředkovatel v rámci své činnosti zprostředkovává zejména tento typ kurzů:

2.2.1. Zprostředkování individuálního doučování

Individuálním doučováním se rozumí takový kurz, kdy je lekci přítomen jeden student nebo skupina studentů, kteří si zvolí svůj termín kurzu a lektor je jim v tento čas k dispozici. Cena individuálního doučování je závislá na kvalitě a typu lektora, který daný kurz vede. Zpravidla cena individuálního doučování odpovídá částce 200-500,-Kč/hod. v závislosti na počtu osob na daném kurzu.

2.2.2. Pravidelné doučování

Pravidelným doučováním se rozumí kurz, kdy je při lekci přítomno více studentů.

Zpravidla je přítomno 3–30 studentů. Cena zpravidla činí 150-200,- Kč/hod.

2.2.3. Intenzivní doučování

Intenzivním kurzem se zpravidla rozumí kurz, který se koná před konkrétní zkouškou, či závěrečným testem a trvá déle než několik hodin. Cena intenzivního doučování je zpravidla 150-200 Kč/hod. Zde uvedené nabízejí jednotliví lektoři zpravidla jako celý jeden blok. Zprostředkovatel nevylučuje, že bude schopen zprostředkovat část.

2.3.1. Jednou vyučovací hodinou kurzu se rozumí 60 minut.

2.2.4. Videokurzy a webináře

Videokurzy jsou off-line videa, která jsou předen nahraná na webovou stránku zprostředkovatele. Zákazník si je může přehrávat v rámci jednoho semestru neomezeně. Webináře jsou online kurzy, ze kterých není pořizován záznam a jsou jednorázová.

  1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

3.1. Standardní uzavření smlouvy

3.1.1. Samotným zasláním přihlášky prostřednictvím www.doucovanisestandou.cz, nebo na facebookových stránkách www.facebook.com/pg/doucsestandou/about, poptávkovým telefonickým hovorem či vyplněním příslušného registračního formuláře není uzavřena smlouva o zprostředkování, stejně tak není uzavřena smlouva podáním informace poskytovatelem o tom, že obdržel od zájemce poptávku dle předchozí věty.

3.1.2. Smlouva o zprostředkování je uzavřena následným potvrzením ze strany poskytovatele formou e-mailu či SMS. Nepotvrdí-li poskytovatel zákazníkovi uzavření smlouvy, tj. konání kurzu, k uzavření smlouvy nedošlo.

  1. PLATBA

4.1. Platbu lze učinit pouze v hotovosti přímo na kurzu, nedohodne-li se lektor se zákazníkem jinak. V případě videokurzů či webinářů se platba uskutečňuje bezhotovostním převodem na příslušný bankovní účet.

  1. ABSENCE

5.1. Zákazník je povinen informovat zprostředkovatele o skutečnosti, že odstupuje od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se u něj objeví překážka, která mu brání absolvovat konkrétní kurz.

  1. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Vzájemné závazky si lektor se zákazníkem mohou upravit odchylně. Nedojde-li k odchylné úpravě, platí, že:

6.1. Zákazník se obvykle dostavuje na kurz včas, zpravidla 10-15 minut před jeho zahájením.

6.2. V průběhu kurzu zákazník nesmí rušit ani lektora, ani další účastníky kurzu jakýmkoli

nevhodným vyrušujícím či obtěžujícím jednáním.

  1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Zasláním přihlášky, tel. hovorem či jakýmkoli jiným kontaktováním zprostředkovatele dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení ze strany zprostředkovatele. Zákazník dává souhlas také s tím, že je zprostředkovatel oprávněn zpřístupnit osobní údaje zákazníka také jednotlivým lektorům.

7.2. Zprostředkovatel není oprávněn osobní údaje zákazníka předat nebo prodat jiným osobám, případně zpřístupnit jinému subjektu, který by obchodoval s osobními údaji, či by zasílal zákazníkovi nevyžádaná obchodní sdělení.

  1. STÍŽNOSTI K PRŮBĚHU KURZU A REKLAMACE, ODPOVĚDNOSTNÍ VZTAHY

8.1. V případě stížností ke kvalitě, průběhu či obsahu kurzu je zákazník povinen uplatnit tyto stížnosti okamžitě a neprodleně na konaném kurzu konkrétnímu lektorovi. Zákazník bere na vědomí, že odpovědnost za kvalitu kurzu nese lektor. Zároveň stížnost týkající se zprostředkovaného kurzu může zákazník zaslat na info@doucovanisestandou.cz

8.2. Zprostředkovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat k tomu, aby prověřil veškeré skutečnosti tvrzené zákazníkem, a pokusí se nalézt řešení mezi ním a lektorem.

8.3. Odpovědnost za kvalitu výuky nese lektor. Zprostředkovatel proto také není a nemůže být odpovědným za případné škody, které vzniknou zákazníkovi v průběhu kurzu. Za průběh a kvalitu kurzu nese odpovědnost vždy konkrétní lektor.

8.4. Zprostředkovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatel neuplatní.

8.5. Zprostředkovatel zpracovává podklady, které jsou k dispozici zákazníkovi. Tyto podklady jsou zpracovány na základě vlastních poznatků, informací od studentů a jiných internetových zdrojů. Zprostředkovatel dále již nezkoumá, zda informace čerpané z internetových zdrojů jsou chráněny právem. Jsou volně dostupná, z daného lze konkludentně usoudit, že nejsou nijak chráněny. Na podklady si zprostředkovatel nenárokuje autorská práva. To neplatí u knižních publikací, které jsou obstarány ISBN.

8.6 Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a poskytovatel neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů – spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena.

8.7. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi zákazníkem a zprostředkovatelem bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla poskytovatele.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2021

9.2. Práva a povinnosti vzniklé před přijetím těchto smluvních podmínek nejsou dotčena

a řídí se dle předchozích ujednání mezi zprostředkovatelem a zákazníkem.